Stokvis Tapes banner

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Stokvis Tapes Norge A/S

Gamle Drammensvei 120

NO-N 1363  Høvik

Tel: + 47 671 779 00 Fax: + 47 671 384 90
www.stokvistapes.no - info@stokvistapes.no

VAT: NO881103842

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Generelt

a. Disse betingelser gjelder alle tilbud og alle ordrer til Stokvis Tapes Norge AS (heretter: Stokvis) for salg og levering av produkter fra Stokvis (heretter: produkter), og for alle avtaler med Stokvis som omhandler dette.

b. Betingelser og vilkår fra den annen part eller kunde (heretter: kunde) er herved ekskludert.

c. Forhold som avviker fra disse betingelser kan likevel komme til gyldighet bare dersom og på det angjeldende området dette er uttrykkelig akseptert av Stokvis skriftlig.

d. Incoterms 2000 gjelder, og er vurdert å regulere deler av disse generelle betingelser. Dersom det er avvik mellom de generelle betingelser her og Incoterms 2000, så gjelder betingelser i Stokvis Tapes Norge AS.

e. Ordrer med verdi over kr. 7.500 vil i hovedsak bli ekspedert CIP til kundens adresse i Norge. Alle emballeringsprodukter vil bli ekspedert ex. works dersom ikke annet er avtalt i avtale eller ved ordrebekreftelse.

f. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Stokvis ikke dekker forsikring ved ex. works leveranser.

g. For levering av maskiner med utstyr gjelder for øvrig de generelle leveringsbetingelser fra Mekaniske Verksteders Landsforening, dersom bestemmelsen ikke reguleres i disse betingelser.

 

2. Tilbud, ordrer og avtaler

a. Alle prisoverslag og/eller tilbud gjelder i 30 dager fra tidspunktet dokumentet er skrevet og sendt til kunden, dersom ikke annet er uttrykt på tilbudet.

b. Kundens aksept av tilbud eller ordre er ugjenkallelig.

c. Stokvis er bare bundet dersom det er mottatt et akseptert tilbud skriftlig fra kunden, eller har startet utførelsen av oppdraget/leveringen. Stokvis er bare bundet av det som er akseptert og mottatt skriftlig. Muntlige avtaler eller forpliktelser av eller med sine ansatte binder ikke Stokvis dersom ikke Stokvis bekrefter disse skriftlig.

d. Disse betingelser gjelder både ved endringer av avtale og ved separate avtaler.

e. Minimumsordre som aksepteres er nettoverdi på NOK 1500.

f. Dersom kunden ønsker leveranse samme dag som ordren plasseres, må det påregnes et ekspresstillegg på kr. 500.

g. I tillegg beregnes et faktureringsgebyr på kr. 50.

h. Stokvis Tapes selger kun i hele kartonger.

 

3. Tegninger, uttalelser og dokumenter

a. Kataloger, brosjyrer, bilder, diagrammer, uttalelser om vekter, mål og tilsvarende informasjon, er bare bindende for det som er uttrykt skriftlig i avtale.

b. Stokvis er ikke bundet av å forsyne kunder med tegninger over konstruksjoner, produksjon eller detaljer.

c. Dersom Stokvis har forsynt kunden med slike, gjelder dette bare som informasjon, og er ikke basert på matematiske, kvantitative eller fysiske formler.

d. Dokumenter og data som er skaffet fra Stokvis kan ikke videreformidles til tredje part, uten med uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Stokvis.

e. Stokvis er ikke ansvarlig for brudd på opphavs- eller eiendomsretter fra kunde eller tredjepart som følge av bruk av tegninger, modeller, instruksjoner etc som er levert av kunden.

 

4. Priser

a. Priser fra Stokvis er alltid netto eksklusiv merverdiavgift, og er gyldige normalt kun for leveranser ex. works av upakket gods. Prisene er også eksklusiv pakking, lasting, transport, lossing, forsikring, installasjon og/eller andre servicer. Imidlertid gjelder disse vilkår som Incoterms på ordrebekreftelse/faktura, og gjelder da som unntak fra denne hovedregel.

b. Dersom Stokvis står for disse forhold, vil selskapet fakturere kunden i henhold til gjeldende fraktbetingelser i Stokvis.

c. Prisene kan endres basert på endringer i valutakurser eller andre forhold som endringer i råvarepriser, også i perioden mellom sendt tilbud og mottatt ordre. Dette skal i så fall skje skriftlig til kunden.

 

5. Levering og leveringstid

a. Stokvis har rett til å estimere leveringstid basert på normal praksis, som for tiden er

i. For lagervarer ekspedisjon av ordrer innen 48 timer etter mottatt ordre (eks fridager)

ii. For varer som skal bearbeides ekspedisjon av ordrer innen 5 arbeidsdager etter mottatt ordrer (eks fridager)

b. Leveringstiden starter etter mottakelse av ordrer og øvrig informasjon fra kunden for å kunne oppfylle avtalen, og først etter at det er mottatt betaling ved forskudd dersom dette er avtalt.

c. Med unntak av forhold under pkt. 7.c, vil varer fra Stokvis bli levert ut i henhold til avtalen og ankomme kunden så snart transportør praktisk opererer i markedet. Det er opp til Stokvis å velge transportør, med unntak dersom det er ex. works betingelse.

d. Dersom produktene ikke blir levert i henhold til leveringstid, vil ikke dette gi kunden noe krav verken på erstatning eller annen godtgjørelse, men kan klage muntlig eller skriftlig.

e. Leveringstiden vil bli utvidet/forlenget dersom den blir påvirket av force majeure, også dersom forhold fra kundens side innvirker på dette.

f. Hvis Stokvis har avtalt en erstatning for sen levering, er Stokvis bare bundet av å betale dette dersom årsaken er Stokvis’ egen unnlatelse, og kunden har bevis for et aktuelt tap som kan henvises til en slik forsinkelse. Erstatning er aldri høyere enn det spesifikke tapet i beløp.

g. Stokvis har anledning til å dellevere, og hver dellevering vil da være en individuell leveranse som følger disse betingelser.

 

6. Risiko og overføring av fordring

a. Risiko for varer som skal leveres av Stokvis overføres kunden i det øyeblikk varene blir levert i henhold til Incoterms 2000 eller frankatur på tilbud og ordren.

b. Lasting, forsendelse, transport, lossing og forsikring av varene som leveres er på kundens risiko , selv om de blir utført av Stokvis. Unntak er ved annen frankatur/Incoterms 2000 som fremkommer på tilbud eller ordre.

c. Alle varer levert av Stokvis er Stokvis’ eiendom inntil tidspunktet kunden har betalt varene fullt ut, også med renter, tilleggskostnader etc ved forsinkelser i henhold til betalingsbetingelsene. Kunden har ikke i noen tilfelle anledning til å tilbakeholde varene, og forplikter seg til også å forsikre dem inntil eierskapet overføres kunden ved betaling.

d. Industrielle og intellektuelle eiendomsrettigheter assosiert med leverte varer, dokumenter, produkter og/eller service i forbindelse med leverte varer forblir Stokvis’ eiendom, og kan ikke overføres til kunden.

 

7. Leveringsaksept og inspeksjon

a. Kunden skal uten forsinkelse samarbeide i enhver inspeksjon og test som er avtalt. Hvis kunden ikke samarbeider i dette innenfor avtalt tid, vil varene ansees for å ha blitt godtatt og godkjent.

b. Kunden skal akseptere levering til den tid da varene er klare for transport eller forsendelse.

c. Hvis kunden ikke samarbeider innenfor rimelig tid eller avtalt tid for inspeksjon, testing eller for godkjennelse av leveranse, vil aksept av leveranse bli ansett for godkjent innenfor den tid Stokvis kunne forvente eller forlange, som avvik fra forhold under pkt 5.b

d. Stokvis har krav på kompensasjon fra kunden for ødeleggelser eller kostnader som er en konsekvens av nekting eller forsinkelser av inspeksjon, testing eller leveringsaksept.

e. Varer kan ikke avvises før Stokvis har blitt gitt en rimelig mulighet til å vurdere enhver mulig defekt som er avdekket under inspeksjon eller tester. Skulle kunden ikke benytte anledningen til inspeksjon eller testing, vil varene bli ansett mottatt og akseptert.

 

8. Force majeure

a. Stokvis har rett til å hevde force majeure hvis implementering og utøvelse av avtale – i deler eller total – midlertidig eller ikke – ikke kan gjennomføres av forhold utenfor Stokvis’ kontroll, inkludert blokader, streiker, lockouts, arbeidskonflikter, forsinkelser av varer fra leverandører, uhell, ulykker eller andre avbrudd som ikke kan forutsies av Stokvis.

b. Dersom force majeure oppstår for Stokvis, så gjelder ingen forpliktelser selskapet har inngått. Hvis force majeure varer i mer enn 3 måneder, vil både Stokvis og kunden kunne annulere de ikke-mulige forhold vedr. avtalen som blir influert – i skriftlig form.

 

9. Garantier

a. Stokvis garanterer at varene har en god kvalitet som leveres, med den ramme, at dersom det er defekter i konstruksjon, materiell eller finish som oppstår i garantiperioden, og det gis skriftlig beskjed om dette, så vil Stokvis enten levere nye produkter kostnadsfritt, eller forestå utbedring av produktet uten kostnad, eller kreditere kunden innenfor rimelig nivå for hele eller deler av fakturaverdien av det angjeldene produkt og leveranse – alt ifølge Stokvis’ egen vurdering.

b. Garantiperioden er forskjellig innenfor de forskjellige produktgruppene, og det er ikke noe standard for dette, men perioden må avtales skriftlig.

c. Med henvisning til defekter og mangler, må kunden sende inn en klage ikke senere enn 14 dager etter mottagelse av varen, i motsatt fall kan ikke Stokvis godta noen form for klage eller reklamasjon på produktet.

d. Etter at en klage/reklamasjon er fremført, plikter kunden seg til å oppbevare produktet på en trygg og sikker måte, inntil Stokvis skriftlig bekrefter tilbakemelding og aksjon etter pkt. 9.a over

e. Retten til garanti bortfaller hvis:

i. Instruksjon fra Stokvis om lagring, plassering, testing, installasjon, vedlikehold, måling og/eller annet bruk av varen ikke blir fulgt

ii. De leverte produktene brukes på en annen måte eller til annet formål enn det som er avtalt eller dets vanlige bruksmåte

iii. Kunden, eller en tredjepart som ikke Stokvis har hentet inn, har utført operasjoner på produktene levert av Stokvis – uten Stokvis’ tillatelse

iv. Kunden ikke har fullført dennes forpliktelser mot Stokvis ihht avtale, eller ikke har fullført dette tilstrekkelig eller innen avtalt tid

f. For varer eller deler av varer som Stokvis skaffer tilveie fra tredjepart, vil garantiforpliktelsene fra Stokvis til kunden ikke overstige eller vare lenger enn de garantiforpliktelser tredjeparten har til Stokvis.

g. Kunden skal sørge for – på oppfordring - at Stokvis kan utføre garantiaktiviteter og informere Stokvis umiddelbart dersom det er en mulighet for at Stokvis kan redusere kostnadene.

 

10. Ansvar og erstatning

a. Stokvis’ ansvar i forbindelse med mangler i produkter som er levert begrenser seg til oppfyllelse av garantibestemmelsene i forrige kapittel.

b. Stokvis er forpliktet til å betale erstatning kun dersom og i den grad skaden var påført med hensikt eller ved grov neglisjering av Stokvis eller deres ansatte. Stokvis’ ansvar for tap av fortjeneste, som en direkte konsekvens eller indirekte, er imidlertid alltid utelukket, unntatt dersom Stokvis selv har utført dette med intensjon.

c. I alle tilfeller der Stokvis er forpliktet til å betale erstatning, vil den aldri bli større enn enten fakturaverdien av leverte varer som er beheftet med mangler eller feil, eller hvis erstatningen blir utbetalt av forsikringsselskap i Stokvis’ regi, aldri større enn utbetalingen derfra.

d. I alle tilfelle der Stokvis skylder et vederlag, er forpliktelsen til å betale for skadene begrenset til å betale beløpet for vederlaget, uten hensyn til bestemmelser i artikkel 5.f

e. Reklamasjon skal gjøres omgående, og senest innen 8 dager etter mottagelse av produktet. Ved retur av varer skal dette alltid avtales med ansvarlig selger hos Stokvis, og evt. feil og mangler ved produktet må påvises og dokumenteres. Retur for Stokvis’ regning kun dersom det er påvist feil hos Stokvis, ikke ved feil bestillinger eller andre forhold der kunden har bestilt feil.

f. Alle reklamasjoner og krav mot Stokvis, unntatt de som er godtatt av Stokvis, opphører etter en periode på 3 måneder etter at tiden for skaden oppsto

g. Forhold som unntar eller begrenser ansvar som Stokvis møter fra sine leverandører eller underleverandører i forbindelse med leverte produkter, kan uten videre overføres til kunden av Stokvis.

h. Ansatte i Stokvis, eller uavhengige kontraktører som Stokvis henter inn for implementering og utførelse av avtalen, kan påberope seg alle midler og råd som fremkommer i avtalen, på en slik måte at de selv er part i avtalen.

i. Kunden vil holde uskadelig og erstatte Stokvis, dets ansatte og uavhengige leverandører som er hentet inn for gjennomføringen av avtalen, for hvert krav/fordring ved tredje part i forbindelse med Stokvis’ gjennomføring av avtalen, i de tilfeller hvor disse kravene/fordringene er større enn eller forskjellig fra de som kunden har krav på fra Stokvis.

j. Kunden skal forholde seg strengt til nasjonale og internasjonale restriksjoner fra myndigheter på eksport, import og applikasjon i forbindelse med varer som skal leveres. Stokvis skal kompenseres i forbindelse med eventuell skade som oppstår for Stokvis som følge av at kunden ikke følger opp eller tar hensyn til disse restriksjoner.

 

11. Betaling og sikkerhet

a. Betaling må skje innen den betalingsfrist som er anført på ordreseddel og faktura, og som er i henhold til avtalen. Generelle betalingsbetingelser er 20 dager fra fakturadato, og avvik fra dette gjøres ihht til avtale. Betaling for varene må skje til den konto som Stokvis til enhver tid har og som står på bankgiroblankett som medfølger fakturaen. Forsinkelse av betaling utover avtalt tid belastes med 1 % rente pr. påbegynt måned. Stokvis har anledning til å kreve full eller delinnbetaling på forskudd, eller på annen måte sikre betaling av varene ved behov.

b. Kunden har ikke anledning til å endre betalingsbeløp eller gjøre avsetninger av betaling på eldre gjeld. Enhver betaling fra kunden skal alltid først foretas på den eldste fakturaen. Evt. reklamasjoner eller garantier har ingen innvirkning på kundens forpliktelser til å betale fakturaen innenfor avtalt kreditt-tid.

c. Hvis kunden ikke betaler forfalt saldo i henhold til avtalen og fakturaen, forfaller alle utestående fakturaer umiddelbart, uten forutgående beskjed. I det øyeblikk kreditt-tid er overskredet, påfaller også renter til Stokvis ihht pkt. a over.

d. Alle kostnader i forbindelse med inndriving av forfalte fordringer til kunden betales av kunden selv.

e. Stokvis har for øvrig panterett i leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet, jfr. Pantelovens paragrafer 3-14 og 3-22.

 

12. Omstøtelse

a. Dersom kunden ikke oppfyller en eller flere av sine forpliktelser tilstrekkelig eller på tid, går konkurs, ber om moratorium eller betalingsstopp, igangsetter likvidasjon av bedriften, eller hvis aktiva blir beslaglagt i en slik prosess, kan Stokvis rett til å suspendere implementering og gjennomføring av sin del av avtale uten å informere på forhånd. Stokvis kan også gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre sine rettigheter mht innbetaling, renter, skader og kostnadskompensasjon.

b. Kunden kan kun oppheve sine forpliktelser bare for forhold i pkt 5.c og 8.b, og da bare etter at betaling til Stokvis for alle fordringer Stokvis har til kunden på tidspunktet, enten forfalt eller ikke.

c. Hvis avtalen annuleres i henhold til pkt. 12.a før de avtalte produkter er levert eller ferdigstilt, har Stokvis krav på den fulle avtalte pris for produktene, redusert for de besparelser som kommer direkte fra annulleringen.

 

13. Konflikter og lovanvendelse

a. Alle konflikter som måtte oppstå i forbindelse med leverte varer eller tolkninger av disse generelle betingelser skal alltid behandles av en kompetent rett som er lokalisert så nær Stokvis’s avdeling som har foretatt tilbud, leveranse og salg, med mindre Stokvis selv finne annet sted eller forum mer formålstjenlig.

b. Avtalen er i henhold til lovverket i det opprinnelsesland som Stokvis’s avdeling med ansvar for salget tilhører.

c. Hvis noen av ovennevnte bestemmelser i Stokvis’ generelle betingelser blir ansett for å være ugyldige eller ikke andvendbare, vil ikke disse innsigelser bli gjenstand for noen form for effekt, og således ikke være gyldige.

 

This site uses cookies to help deliver an engaging user experience.
To learn more about what cookies are and how to manage them visit AboutCookies.org